Výbor oddílu plavání

Vydáno dne 04. 10. 2021 (počet přístupů 4432)Na základě platných stanov SK Motorlet Praha, spolek (čl. III, bod 1e) je činnost sportovního oddílu řízena výborem, který je volen na valné hromadě sportovního oddílu na funkční období 4 let, přičemž volební právo a právo být volen má každý člen sportovního oddílu starší 18 let. Výbor sportovního oddílu je pětičlenný a volí ze svého středu na prvním ustanovujícím jednání do 15 dnů po volební valné hromadě předsedu a místopředsedu sportovního oddílu. Aktuální složení výboru naleznete v kontaktech.

Výbor oddílu organizuje a kontroluje činnost oddílu ve všech sportovních a ekonomicko-organizačních aspektech, jedná s předsedou výkonného výboru sportovního klubu, ředitelem klubu a s dalšími svazovými orgány zejména ČSPS. Výbor oddílu schvaluje členské oddílové poplatky a předkládá žádosti o granty vedení sportovního klubu. Zasedání výboru je svoláváno dle aktuální potřeby předsedou, popř. místopředsedou oddílu. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Platná směrnice 1/2021 - "Organizační řád SK Motorlet Praha, spolek" upravuje organizační strukturu sportovního klubu, jeho vzájemné vnitřní vztahy a je závazná pro všechny zaměstnance v pracovním vztahu ke sportovnímu klubu a pro všechny jeho členy. Na základě této směrnice (část 5, §15, bod 3) činnost oddílu řídí, organizuje a kontroluje předseda oddílu, který odpovídá za práci podřízených zaměstnanců, a je po ekonomické a administrativní stránce bezprostředně řízen předsedou výkonného výboru SK Motorlet Praha, spolek.

Související články:
Trenérská rada (13.12.2021)