Výbor oddílu plavání

Vydáno dne 04. 10. 2021 (počet přístupů 4581)Na základě platných stanov SK Motorlet Praha, spolek (článek IX.) je činnost sportovního oddílu řízena výborem, který je volen na valné hromadě sportovního oddílu na funkční období 4 let, přičemž volební právo a právo být volen má každý člen sportovního oddílu starší 18 let. Výbor sportovního oddílu je vždy tvořen předsedou oddílu a dalšími 4 členy, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Aktuální složení výboru naleznete v kontaktech. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

Do působnosti výboru oddílu náleží zejména - schvaluje vnitřní předpisy oddílu, připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady oddílu, schvalování rozpočtu oddílu, dohlíží na řádné hospodaření dle schváleného rozpočtu, odpovídá za řádné vedení evidence majetku, jenž mu byl svěřen do užívání, schvalování výše a splatnosti oddílových příspěvků, rozhoduje o přijetí či vyloučení člena oddílu za podmínek těchto stanov, rozhoduje o disciplinárním potrestání člena oddílu a odpovídá za sportovní reprezentaci, jednání a vystupování svých členů - sportovců, trenérů a dobrovolných pracovníků.