Trenérská rada

Vydáno dne 13. 12. 2021 (počet přístupů 382)


Trenérská rada je poradní orgán výboru oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek, který primárně řeší vzniklé problémy spojené s vlastní tréninkovou činností a organizační agendou jednotlivých družstev s důrazem na oblast aplikace vhodných didaktických a metodických postupů plaveckého tréninku družstev a metodologickou koncepci oddílu, na oblast přestupů plavců mezi sportovními družstvy, jejich disciplínu, bezpečnost a na komunikaci s rodiči či na oblast plánování a organizaci sportovních soustředění a závodů v rámci plavecké sezony. Členem trenérské rady je trenér oddílu plavání, který má pracovní vztah ke sportovnímu klubu, přičemž trenér starší 18 let má hlasovací právo a trenér mladší 18 let má hlas poradní. Rada je svolávaná dle aktuální potřeby trenéry - členy výboru nebo předsedou oddílu. Trenérská rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna více než třetina jejích členů s právem hlasovat. Přijatá stanoviska či doporučení trenérskou radou jsou ve formě oficiálního zápisu předkládána výboru oddílu, který je povinen se předmětnou problematikou zabývat.

Související články:
Výbor oddílu plavání (04.10.2021)