Financování oddílu plavání

Vydáno dne 30. 12. 2021 (počet přístupů 1300)


Oddíl plavání SK Motorlet Praha, spolek pokrývá veškeré provozní náklady spojené s jeho sportovní činností prioritně z dotačních zdrojů státních institucí, multicipalit a z měsíčních příspěvků členů oddílu.
Klíčové dotační zdroje v řádech stovek tisíc jsou poskytovány:

Z výše uvedených dotačních titulů jsou hrazeny zejména náklady na zabezpečení běžné trenérské činnosti, podíl oddílových nákladů na realizaci sportovních soustředění a závodů, náklady na pronájem externích sportovišť (bazén Podolí), náklady na sportovní a kancelářské vybavení a také na tzv. centrální režii mateřského klubu zahrnující oddílový podíl na nákladech za ekonomické služby a náklady na administrativu spolku (nikoliv oddílu) a provozně-technický personál areálu Radlice.

Druhým zdrojem financí jsou již zmíněné měsíční příspěvky členů oddílu, které jsou bezezbytku využity na pokrytí nákladů spojených s tzv. vnitronájmem domovských sportovišť v areálu Radlice, tzn. pronájem haly, malého a velkého sálu, a především bazénu pro sportovní činnost plaveckého oddílu. Bohužel dotační politika NSA a ČSPS neumožňuje finančně pokrývat (ani částečně) náklady za pronájem vlastních klubových sportovišť, což intenzivně zvyšuje meziroční tlak na měsíční rodičovské (členské) příspěvky a neumožňuje vytvářet finančních rezervy, neboť dotace nelze převádět do dalšího účetního období a lze je pouze vyčerpat nebo vrátit. Vlastní bazén paradoxně dostává oddíl do značných problémů, protože plavecký oddíl je stanovy spolku vázán na svého ?zřizovatele? - mateřský klub a nelze sportovní činnost realizovat ve větší míře mimo domovské sportoviště. Nicméně v tomto ohledu probíhají intenzivní jednání s novým vedením spolku a areálu Radlice a věříme, že se pomyslně blýská na lepší časy, neboť většina realizovaných a chystaných investic a opatření vedou k racionalizaci a zefektivnění provozních nákladů areálu Radlice a k optimalizaci interního ceníku pronájmů klubových sportovišť.

Další významným zdrojem financování pro oddíl plavání jsou dotační programy a výzvy, které jsou každoročně vypisovány jako grantové projekty Magistrátem hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 5. Oddíl se aktivně zapojuje a úspěšně podává neinvestiční projekty, ze kterých jsou spolufinancovány klíčové sportovní závody, jako je Podzimní cena Motorletu nebo Velká cena Prahy, či oddílová spoluúčast na tradičním letním soustředění na konci prázdnin. Objem získaných finanční prostředků je v řádech prvních desítek tisíc na grantový projekt. Podání investičních projektů je prioritizováno dle potřeb mateřského spolku. I přes nutnou 20% finanční spoluúčast z vlastních zdrojů (tj. sponzoring, měsíční příspěvky), oddíl obnovuje a modernizuje vybavení a zařízení domovského bazénu (např. projekt modernizace startovních bloků a aktuálně podaný projekt na nákup výsledkové tabule a časomíry s finanční participací Pražského svazu ČSPS).

Posledním zdrojem financování oddílu jsou příjmy ze sponzoringu a finanční dary od firem a fyzických osoby z řad rodičů a přátel oddílu. V plavecké sezoně 2022/23 oddíl obdržel touto formou finanční dary v hodnotě 71.800,- Kč (stav k 24.2.2023). Za všechny tyto a budoucí finanční dary a obecně Vaši podporu bych Vám rád na tomto místě poděkoval.

Stručná roční hospodářská bilance oddílu je součástí zprávy o činnosti a hospodaření oddílu, která je schvalována na jednání valné hromady oddílu a spolku.

Zpráva o činnosti a hospodaření oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek za rok 2023 (ZDE).

Zpráva o činnosti a hospodaření oddílu plavání SK Motorlet Praha, spolek za rok 2022 (ZDE).