Organizační struktura

Vydáno dne 12. 03. 2022 (počet přístupů 1348)Sportovní klub Motorlet Praha byl založen v roce 1912 pod názvem SK Butovice. Od 1. ledna 2014 je spolkem ve smyslu § 3045 a § 214 nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Sportovní klub Motorlet Praha, spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se sdružují ve sportovních oddílech. Spolek má postavení samostatné právnické osoby a realizuje svoji činnost v souladu se stanovy a obecně závaznými právními předpisy. Sportovní oddíl je základním organizačním článkem sportovního klubu, který nemá právní osobnost.

Oddíl plavání byl založen v roce 1976 spolu s otevřením plaveckého bazénu klubu v areálu Radlice.

Organizační struktura oddílu plavání je rozdělena na dvě základní vzájemně funkčně propojené sekce, tj. sportovní a manažersko-administrativní. I přes fakt možného finančního ohodnocení práce členů oddílu, které vychází z finanční politiky a dotačních a grantových možností oddílu, si značná část sportovně-organizačních činností oddílu plavání stále uchovává charakter dobrovolnické práce, tj. bez nároku na odměnu, která je řízena konsensuálně v souladu s prioritami a vizemi oddílu. Nedílnou součástí zdárného fungování oddílu je také dobrovolnická činnost rodičů, kteří vedle nezastupitelné a nezpochybnitelné role rodiče ve sportovní přípravě svých dětí se také aktivně podílí na garanci a spoluorganizaci klíčových sportovní akcí, a finančně přispívají na chod oddílu ve formě darů a sponzoringu.

Sportovní sekce

Oddíl plavání aktuálně má pět družstev, které jsou určeny věkem plavců a specifickým sportovním a výkonnostním charakterem plavecké přípravy.

Jedná se o tato družstva:

Sportovní činnost jednotlivých družstev je garantována trenéry, kteří jsou zaměstnáni v oddílu plavání (resp. SK Motorlet Praha, spolek). Aktuálně v oddílu plavání působí více jak dvě desítky trenérů, kteří mají různý stupeň trenérské kvalifikace a délku trenérské praxe. Drtivá většina našich trenérů má za sebou úspěšnou dráhu aktivních plavců, což napomáhá možnosti cíleného zapojování osobních zkušeností a prožitků do koncepce tréninku a projevuje se také v účelnosti a přiměřenosti realizovaných tréninkových jednotek. Všichni trenéři se průběžně vzdělávají v rámci odborných tematických seminářů pořádaných ČSPS a PS ČSPS v souladu s kariérním řádem a profesní koncepcí ČSPS.

Vnitřní organizační a kompetenční struktura trenérského týmu oddílu plavání má definované tři pozice, tj. trenér, vedoucí trenér družstva a metodik/koncepční pracovník.

Trenér

Stanovuje základních didaktické postupy a metody k výuce plaveckých dovedností a plaveckého tréninku ve smyslu oddílové metodiky za supervize vedoucího trenéra družstva a metodika. Připravuje, organizuje a vede výuku a tréninky plavání v součinnosti s trenérem družstva a poskytuje dostatečnou zpětnou vazbu plavcům, popř. rodičům. Dále sleduje úroveň sportovní přípravy a výkonnost plavců, vyhodnocuje výsledky a předává je vedoucímu družstva.

Vedoucí trenér družstva

Aktivně vykonává trenérskou činnost v minimálním rozsahu 12 hodin měsíčně v rozsahu pracovní náplně trenérské funkce, pravidelně poskytuje informace plavcům a rodičům vázané na tréninkové a závodní aktivity družstva, vede a koordinuje trenéry svěřeného družstva, připravuje tréninkový plán na týden, měsíc, resp. rok. Komunikuje dle potřeby s členy výboru oddílu plavání.


Manažersko-administrativní sekce

Sdružuje funkcionáře z volených orgánů oddílu, resp. spolku, kteří se podílejí na vedení oddílu a jejich kompetence vychází z platných stanov a dalších interních dokumentů spolku.

Vnitřní organizační a kompetenční struktura manažersko-administrativní sekce určuje následující hierarchicky řazené pozice/funkce a volené orgány oddílu, tj. valná hromada, výbor oddílu, předseda oddílu, místopředseda oddílu a hospodář oddílu.

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem sportovního oddílu, která je jednou za rok povinně svolávána výborem oddílu písemnou formou. Součástí písemné pozvánky musí být navržený program, termín, čas a místo konání. Pozvánka musí být zaslána členům oddílu alespoň 14 dní předem. Valná hromada je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech k hlasování oprávněných členů sportovního oddílu, tj. plnoletých členů . Rozhodnutí valné hromady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných oprávněných členů sportovního oddílu.

Výbor oddílu

Výbor oddílu je volený valnou hromadou s čtyřletým mandátem, organizuje a kontroluje činnost oddílu ve všech sportovních a ekonomicko-organizačních aspektech, jedná s předsedou výkonného výboru sportovního klubu, ředitelem klubu a s dalšími svazovými orgány zejména ČSPS.

Předseda oddílu

Je volený na dobu 4 let, řídí, organizuje a kontroluje činnost oddílu plavání a odpovídá za práci zaměstnanců oddílu v rámci uzavřených pracovněprávních vztahů. Řídí ekonomicko-administrativní činnosti, odpovídá za hospodaření oddílu dle schváleného rozpočtu, řeší veškeré připomínky, návrhy, podněty či stížnosti trenérů, členů výboru a rodičů. Je bezprostředně řízen předsedou Výkonného výboru SK Motorlet Praha, spolek.

Místopředseda oddílu

Je volený ze středu výbor oddílu zpravidla na návrh předsedy oddílu, při řízení oddílu plavání zastupuje předsedu. Při zastupování přrdesdy je oprávněn vykonávat veškerá řídící a pracovněprávní činnosti vyjma těch, která si předseda výboru oddílu vyhradí.

Hospodář oddílu

Sestavuje plán a rozpočet na zabezpečení všech činnosti oddílu plavání, vede ekonomickou a s tím spojenou administrativní agendu oddílu. Zabezpečuje řádné vybírání příspěvků od vlastních členů, eviduje a zpracovává přehledy o členské základně oddílu plavání pro vyšší sportovní orgány (např. ČSPS, ČUS, NSA, hl. m. Praha), zajišťuje archivaci důležitých dokumentů a materiálů a vede evidenci svěřeného majetku oddílu plavání, schvaluje v součinnosti s předsedou nebo pověřenou osobou rozpočty akcí.